Categories
Career planning employability Employer events Employer Insight Employer Q&A Employers Graduate recruitment Graduate Recruitment and Placement Fair MyFuture MyFuture App Uncategorised

Student Quick Guide to MyFuture Virtual Careers Fair

PREPARE FOR THE FAIR:

CLICK ON “MEET THE EMPLOYERS”, CHECK & EDIT YOUR PROFILE:

Browse the employer booths to check on who is coming, star your favourites and set up your profile (Tip: Upload your CV via your profile to share it with relevant employers).

AT THE LIVE FAIR:

CHAT WITH EMPLOYERS VIA LIVE VIDEO CHATS – YOU HAVE TWO OPTIONS:

  1. GROUP CHATS: Just click on Group Chat for the relevant employer in the list to view instructions/click on meeting links.
  2. ONE-ON-ONE CHATS: Some employers are offering both 1 on 1 and Group chats. You can join up to three 1 on 1 chats at a time. Make sure to check your progress/wait time through 1 on 1 queue(s).

TIPS FOR MANAGING YOUR PROGRESS IN ONE-ON-ONE QUEUE(S)

  1. JOIN QUEUES WITH DIFFERENT WAIT TIMES. MyFuture will keep your place in each of these for you. When you see your wait time is down to 5 minutes – you are next and could be called in at any moment! You can check on your progress up through 1 on 1 queues via the tab beside “Meet the Employer Exhibitors”.
  2. STAY ALERT TO A QUEUE WHERE THE WAIT TIME IS DOWN TO 5 MINUTES OR LESS. When the employer is ready, you will see a “come in and meet me” invite from them on your screen in their queue. Just click it and follow the join instructions to take you into the 1 on 1 virtual meeting room.
  3. WARNING: If you do not accept/click on the invite within two minutes, the employer will move on to the next student in the queue.
  4. YOU CAN ALSO MANAGE YOUR TIME BY ATTENDING A GROUP CHAT IF YOU ARE WAITING FOR A 1 ON 1 QUEUE WITH A WAIT TIME OF MORE THAN 20 MINUTES

OTHER TIPS:

YOU CAN ALSO BROWSE THE EMPLOYERS JOB ADVERTS AND PROFILE VIA THEIR VIRTUAL BOOTH (including during the days before the fair goes live)

NEED SOME TECHNICAL HELP DURING THE 3.30PM TO 6PM ONLINE ELEMENT OF THE SPRING FAIR?

  1. Technical help will be available to students for the duration of the online element of the Fair via the Careers Service booth Group Chat.
Categories
Career planning Language skills Student blogger Student experience student success Student success stories transferrable skills Uncategorised

Student Success: Órnaith Ní Fhearghail

Órnaith Ní Fhearghail

Blag

Órnaith Ní Fhearghail is ainm dom agus is mac léinn mé in Ollscoil na Banríona. Tá mé i mbliain na céime, ag déanamh buncéime i gCaidreamh Idirnáisiúnta agus sa Ghaeilge. An seimeastar seo, bhí deis agam modúl úrnua a ghlacadh mar chuid den chúrsa Gaeilge, Gairmeacha le Gaeilge (CEL 3010). Cuireadh an modúl ar fáil den chéad uair riamh i mbliana, agus is iontach an deis í do mhic léinn a bhfuil suim acu a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge sa todhchaí.  

An modúl  

Gach Aoine, téann an rang uilig ar thaithí oibre sna háiteanna éagsúla atá roghnaithe againn, agus gach coicís, bíonn seimineár againn le comhordaitheoir an mhodúil, Dr. Síobhra Aiken. Sna seimineáir seo, bíonn plé á dhéanamh againn faoin taithí oibre go dtí seo, faoi dheiseanna fostaíochta atá ann agus an Ghaeilge agat (mar shampla, bhí ceardlann faoin aistriúchán againn leis an Dr. Órla Nic Ruairí, a oibríonn san Aontas Eorpach), agus faoi na scileanna éagsúla a bhaineann leis an domhan ghairmiúil.  

An próiseas cuardaigh  

I rith an tsamhraidh, bhí ar an rang uilig ár dtaithí oibre féin a eagrú go neamhspleách le gnó éigin a mbaintear úsáid as an Ghaeilge ann mar theanga oibre. D’aistrigh mé mo CV ón Bhéarla go dtí an Ghaeilge agus sheol mé ríomhphoist chuig áiteanna oibre éagsúla a raibh suim agam a bheith ag obair iontu, agus murar sheol siad freagra chugam, chuir mé scairt orthu. Ba thaithí ar leith í an próiseas cuardaigh féin, agus bhí sé tábhachtach a bheith daingean.  

Sa deireadh, shocraigh mé le Raidió Fáilte – an stáisiún lán-Ghaeilge atá lonnaithe i mBéal Feirste – go ndéanfainn mo thaithí oibre leo.  

Raidió Fáilte – cad chuige?  

Roghnaigh mé Raidió Fáilte toisc go bhfuil suim ar leith agam sna meáin, agus chun fáil amach an bhfuil oiriúnach do phost sna meáin Ghaeilge. Anuas air sin, ní raibh mórán muiníne agam as mo chuid Gaeilge labhartha, agus b’iarracht í an taithí oibre seo feabhas a chur uirthi.  

An sórt taithí a fhaighim  

Níl mo thréimhse i Raidió Fáilte críochnaithe go fóill, ach fuair mé neart deiseanna agus traenála ann cheana féin. Bhí mé beo ar an aer mar agallaí dhá uair sa chéad lá a bhí mé ann, baisteadh tine gan amhras! Ach taithí mhaith a bhí ann, agus ón tseachtain sin amach, bíonn seans agam (agus ag an chailín eile atá i mo rang agus a dhéanann a taithí oibre in éineacht liom) a bheith ar an aer i rith an chláir ‘Beo ar Maidin’. Ar dtús, bhí muidne mar agallaithe, ach le déanaí bhí deis againn a bheith inár n-agallóirí – bhí sé sin i bhfad níos deacra, ach ba thaithí thábhachtach í, más rud é go mbeidh mé ag leanúint ar aghaidh le cúrsaí na meán amach anseo. Is deis foghlama í gach aon mheancóg a dhéanaim!  

Chuir mé mo chlár ceoil féin le chéile fosta – d’fhoghlaim mé caidé mar a bhaintear úsáid as na cnaipí uilig agus as an chóras atá in úsáid ar ríomhairí an stáisiúin. Ní shílim go bhfuil mórán suime agam sna gnéithe teicniúla sin, ach tá sé riachtanach an buneolas sin a bheith agam, agus úsáideach, cinnte. Bíonn mórán saoirse agam mo smaointe féin a fhorbairt maidir le cláir; faoi láthair tá mé ag obair ar chlár a chuir mé le chéile liom féin faoi roinnt ceoltóirí Éireannacha éagsúla a bhfuil Gaeilge acu (mar sin bhí siad ábalta agallaimh a dhéanamh liom). Ba mhaith liom clár eile a dhéanamh faoi thionchairí na Gaeilge chomh maith, ach seans mór nach mbeidh an t-am agam roimh chríoch mo thréimhse i Raidió Fáilte.  

Tairbhe an mhodúil  

Tá mórán buntáistí a bhaineann leis an mhodúl seo. Mar a luaigh mé thuas, bíonn neart deiseanna foghlama ar fáil san áit féin a ndéanann tú do thaithí oibre ann, agus faigheann tú léargas ar an tslí bheatha a bhfuil suim agat inti. Sna ceardlanna, faigheann tú léargas ar shlite beatha eile nach mbaineann leis an taithí oibre atá roghnaithe agat, ach, b’fhéidir, a bhfuil suim éigin agat iontu. Is féidir leat tuairim níos feasaí a bheith agat, mar thoradh, faoi na poist a bheidh uait amach anseo.  

Bíonn deiseanna aga naisc a chruthú, fosta, le daoine ón phobal Ghaelach a mbuaileann tú leo i rith na taithí oibre. Ní hamháin go bhfuil na naisc sin úsáideach faoi láthair agus mise mar bhall de choiste an Chumainn Ghaelaigh, ach beidh sé tábhachtach amach anseo gan aon agó.  

Blog

My name is Órnaith Ní Fhearghail and I’m a student at Queen’s. I’m in the final year of my undergraduate degree in International Relations and Irish. This semester, I had the opportunity to take a brand new module as part of my Irish course, Gairmeacha le Gaeilge (Professions in Irish; CEL 3010). The module was made available for the first time ever this year, and it’s an excellent chance for students who are interested in working through the medium of Irish in the future.  

The module  

Every Friday, the whole class goes on work experience in the various places that they’ve chosen, and every fortnight, we have a seminar with the coordinator of the module, Dr Síobhra Aiken. In these seminars, we discuss our work experience until now, employment opportunities that are available when you can speak Irish (for example, we had a workshop with Dr. Órla Nic Ruairí, who works in the European Union, about translation), and the various skills relating to the professional world.  

The searching process  

During the summer, we (the class) had to organise our work experience independently, with businesses in which Irish is used as their working language, I translated my CV from English to Irish and sent emails to a variety of workplaces that interested me, and if they didn’t send an answer, I rang them. This searching process was a particular experience in itself, and it was important to be determined.  

In the end, I decided with Raidió Fáilte – the Irish-language radio station situated in Belfast – that I would carry out my work experience with them.  

Raidió Fáilte – why?  

I chose Raidió Fáilte because I have a particular interest in the media, and I was hoping to find out whether I’m suitable for a job in Irish-language media. On top of that, I didn’t have a lot of confidence in my spoken Irish, and my work experience was an effort to improve it.  

The sort of experience I get  

My time at Raidió Fáilte isn’t finished yet, but I’ve already gotten a wealth of opportunities and training. I was live on air as an interviewee twice on my first day there, a baptism of fire without a doubt! However, it was a great experience, and since that week, I get the opportunity to go on air during the programme ‘Beo ar Maidin’ (as does the other girl in my class who does her work experience there with me). At the start, we were the interviewees, but recently we’ve gotten to be interviewers – that was a lot harder, but it was an important experience, if I’m to continue on in the media in the future. Every mistake I make is a learning opportunity!  

I put my own music show together as well – I learned how to use the buttons and the sound system that’s used on the station’s computers. I don’t think I have much interest in the technical aspects, but it’s necessary to have that foundational knowledge, and useful, of course. I have a lot of freedom to develop my own ideas relating to shows; at the moment, I’m working on a programme I put together by myself about a few Irish musicians who speak Irish (which meant I was able to interview them). I would like to put a show together about Irish-language influencers, but chances are I won’t have time for that before the end of my time at Raidió Fáilte.  

Benefits of the module  

This module has a lot of advantages. As I’ve discussed above, a range of learning opportunities are available in the place where you do your work experience, and you can get an insight into the career of your interest. In the seminars and the workshops, you get an insight into the other careers that don’t relate to your work experience but, maybe, still interest you somewhat. You can have a more informed opinion, as a result, about the jobs you’d like down the line.  

You get opportunities to create links, too, with people of the Irish community that you meet during your work experience. Not only are these links useful to me right now while I’m a committee member of An Cumann Gaelach, but I have no doubt that they’ll be important to me in the professional world, too.  

Categories
Career planning Employer Engagement Employer events Employer Insight Employers Graduate success motivation Strengths-based interviews Student experience Uncategorised

6 things we learned about resilience from our Employer Hotseat

Beth MacDougall, EY

Beth MacDougall from EY delivered a session on Resilience. Here are the top takeaways.

Its normal to be nervous

“The one thing that terrified me literally more than anything was what am I gonna do for work. How am I gonna go into the workplace with this really strange title, this really long list of symptoms? And a degree that I don’t know how to be of use anymore and no experience. I was completely shook. I was absolutely terrified because all I wanted to do was work.”

But Beth goes on to say…

“I wish that I could go back to myself six years ago and say it’s going to be okay. It’s gonna be fine.”

Challenge = Change

“I learned that it is absolutely OK to challenge things in a process or on an application form, or in a procedure that you feel like you’re going to make you feel disadvantaged or unfair. There were plenty of times in an application form that actually will ask you to disclose a disability way before the ‘do you have a disability question’…that was my first lesson that it’s okay to challenge things. And that it’s the only way that we’re going to change things, by challenging and by asking the questions.”

People’s opinions are not your reality

“I remember the first time that I spoke with someone about my disability in a workplace, they actually told me that I was a health and safety risk, and it was selfish of me to be wanting to work in a workplace environment, after speaking to me for all of 2/3 minutes. I just wanted to have a conversation and explain, you know, but I can do this! But then why do I have to explain something? Why am I defined by this label that I have attached to me?”

Beth then speaks about how working as a recruiter allows her to speak to a range of people from all works of life

“We can learn from so many different people by having those conversations and again as recruiters we are in that position where we can constantly speak to a diverse group of people and learn from every single one of them. Giving someone a voice, really means that person is going to be able to bring their true authentic best self to the workplace.”

Play to your strengths (and find out how to play to your strengths!)

“Strength-based recruitment was definitely my friend…We might not have as much experience as persons who don’t have disabilities because it’s been harder for us to get that 0r maybe we’ve needed to take a break at times”

“So strength-based recruitment for me was so powerful in terms of I knew I didn’t have the experience that probably everyone else applying for this job did. I actually had no recruitment experience. I had plenty of student experience, plenty of mental health, well-being, events, development – but it was all dotted around different areas. I could only get small different bits of experience in different ways. I didn’t really know how to combine that. Until, I spoke to someone who help me do that”

Be proud and honest of who you are

“My interview at EY was actually the first time I ever disclosed my disability in an interview, outright. First question, “what are your motivations for EY” – well I have a disability. Straight up there. I’ve heard about this and this is why I did it because EY’s brand was all about a culture of belonging – our world your way. And I really truly believe that. I could see the images I could see the stories and I could see the things EY were doing to support people like me.”

“70% of people with a disability actually have an invisible disability which brings its own challenges. You can hide that until you get into your workplace, but if without disclosing a disability it’s very hard to get the support that you might need to be able to thrive and employ yourself the way that you want to.”

Who you are will show in what you do

Beth speaks about how people with different disabilities are often overlooked for employment and workplace stigma towards those disabilities

“People with disabilities are the largest pool of untapped talent. And that is because we do have, again those natural barriers, and sometimes that natural stigma of – traditionally disabled has meant something that someone cannot do.Whereas I would challenge that… people with disabilities are nature’s greatest problem solvers. We have to learn to live in a world that isn’t actually built always for us. We have to find different ways to do things. Which kind of brings me to my final point in terms of people with disabilities are some of the most valuable workforce that you can bring into an organisation. Those qualities of resilience communication, because you’re constantly having to communicate things, and ask for things and explain. Problem solving, creativity innovation, you name it, a person with a disability has to show that every single day in their life.”

Categories
advice Alumni campaigning Career Options Career planning communication skills community work Employer Insight Global Opportunities Go Global government Gradfest2021 Graduate success international careers international experience Law Leadership Networking student success Student success stories

From Queen’s to global peacemaker

Conor Houston, Queen’s Law graduate is Director of Houston Solutions Limited, and Chairman of several organisations including the Federation of Small Businesses Northern Ireland, One Young World 2023 Belfast, and of Fleming Fulton School. He is also the Governor and Trustee of the Irish Times Media Group.

Conor Houston

What does Queen’s mean to you?

 I’m often reminded of Seamus Heaney, his famous line when he talked about the original centre. I think, as I reflected, I’m making this video today, Queen’s University very much is for me, my original centre. It’s where I formed my passion for Law, which was the career I practised in for most 10 years. But it also gave me a number of skills, perspectives and opportunities that continue to this day, and I’m very proud that I have for almost 20 years, I’ve had an association with Queen’s University. 

What was your Queen’s experience like?

I graduated in 2004, with my Law degree. I had a fantastic three years at Queen’s, made a lot of friends who are still very much friends today, and I suppose it ignited my passion and interest in in law and the rule of law. I was very fortunate through my times at Queen’s to be involved in a number of summits and conferences, but also to go and study at the European Public Law Group Academy in Greece, in 2004, which was a really fantastic opportunity. It was my first time, I suppose, with young people from right across Europe studying together, all the different languages, cultures coming together and united by European Union law. 

That was a very formative and special time. And in fact, a number of the things that I’m continued to be involved in, tend to have that international perspective and lens. After I had completed my Law degree, I went on to study for my Master’s in Human Rights law, and was very fortunate that there was an opportunity to do a cross border element. So I did the first half of my Master’s in Queens, and the second half of my masters at the National University of Ireland in Galway. And again, that was a very special time and experience and a number of the friendships and relationships I enjoy to this day were because of that cross-border experience. 

What was your first graduate role?

I graduated from Queen’s with my Master’s and I then went back to Queen’s to study at the Institute of Professional Legal Studies, where I was finally admitted as a solicitor in 2008. I was lucky that I had a firm that I did my apprenticeship with John J. Rice and Company in Belfast, which was a criminal and human rights firm.I worked there for almost 10 years and was fortunate to be involved in many of the pioneering human rights cases of that time. I was dual qualified in that I was qualified both in Northern Ireland and also in the Republic of Ireland. So I practised a lot in Belfast and Dublin. And during my time in practice, I was very involved in the profession. Firstly, through the Young Lawyers Association, the Northern Ireland Young Solicitors Association, which I ended up becoming Chair of, and we had some fantastic conferences and events and a lot of fun with that group. I was then the first lawyer for Northern Ireland to be appointed to the board of the European Young Bar Association, which our relationship continues to this day. And 2010, we actually brought the European Young Bar Association conference to Belfast, so it was fantastic to bring all these international lawyers to our city. 

What has been a career highlight?

I suppose a combination of all those roles, as well as being so very fortunate to be representing some leading human rights cases represent journalists, politicians, and many others. I suppose I became very interested in how law can affect change, I was very passionate about making a difference. And that’s what attracted me into law, the power of law to create change in a society. 

I was very fortunate that the cases I got to work on, were very much about driving that change. But I suppose I became interested in how could I do even more so in 2014, I was awarded a scholarship by the United States State Department. And I spent a few months, I took a sabbatical and took a few months out to Boston College and then into Washington, and on their rule of law programme, which really started to develop my thinking more around the skills and experiences and perspective I had, and what I could do. 

Whilst my mission was very much about helping people and making a difference, trying to refine what I could do with that, I became very interested then around maybe getting involved around politics and trying to create change to help complete our peace process, and to, I suppose, realise the enormous ambition and potential of Northern Ireland. 

What are some of your favourite work-related projects? 

I was very honoured to be appointed as the programme director at the Centre for Democracy and Peacebuilding. And I worked there for a number of years and worked on some fantastic projects around working with, for example, community organisations, youth groups, loyalists bands. And it was a great privilege to be involved in their work in trying to help to complete the peace process and build capacity within both civic and political society. 

One of the amazing projects I got to work on with them was the EU debate programme, which was set up about nine months before the EU referendum. And the idea was to create a space for informed thinking and debate in Northern Ireland, on the issues that the Brexit referendum would have, particularly as it pertains to Northern Ireland. 

I was involved with the board in rolling out a very ambitious programme where we engaged with community groups, youth organisations, religious organisations, every political party in Northern Ireland. And we really began a conversation, we weren’t trying to determine the outcome of the debate, we were trying to make sure that there was a debate. So we were neutral in that we weren’t trying to tell people to leave or remain, we were just trying to present all of the arguments and create that space. And that was a very humbling experience. 

Queen’s University Belfast were very involved in supporting that project. In fact, we launched a new debate in the Great Hall in Queen’s and academics from the School of Politics, including Professor David Phinnemore were involved in writing a briefing paper for us. So it was very important to us that it would be underpinned by that credible academic expertise, but also the have that support of the reputation of Queen’s.

Why did you set up your own business? 

I decided to set up my own consultancy, and I suppose what brings together a number of the clients and projects that I work on, is that one thing to realise the ambition of Northern Ireland. So I work with a number of leaders, all of whom may be coming from very different backgrounds and sectors, but all of whom are very passionate about realising the enormous potential of Northern Ireland, and trying to drive change here. 

I suppose that’s what unites the number of projects that I’m privileged to work on now. And as I mentioned, I’m government trustee of the Irish Times Media Group. So the Irish Times is owned by a trust, and there are eight of us appointed to effectively act as the shareholders of the group. So we’re there to sort of look at the long term vision and that’s been particularly interesting, interesting in an age of post truth and thinking about the lines around freedom of speech, etc. So, and a lot of that, of course, goes back to the learnings that I had when I studied both my Law and Master’s degree around the issue of proportionality and competing rights. 

What is One Young World? 

I’ve been involved in leading a bid to bring One Young World to Belfast in 2023. So in 2017, I was asked to address the one Young World Youth summit in Bogota, Colombia. One Young World is the world’s largest youth summit. It brings over 3000 young people from every country in the world, to a city each year. And it’s one of the only organisations aside from the Olympics that actually gets every country in the world involved. 

And this is about identifying the future leaders, both within business but also within NGO sector, just young people that are passionately driving change right across the world. So I was very fortunate to be invited to address this summit in Bogota, Colombia in 2017, and was introduced on stage by the then president of Colombia, President Santos and the late Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations. Both of those men spoke about the impact that Northern Ireland had on their journeys to peace, and this was a very humbling moment for me. 

When I addressed the summit, I realised the power of our generation and the generation watching this video, to effect real change, not just within the place we will call home, but also in terms of making an impact in the world. So I then began the process of building a team to put together a bid to bring One Young World to Belfast in 2023, and we were successful in that. 

How has your degree from Queen’s helped you?

Queen’s is that passport, not just for your career, but to accessing opportunities, and a fantastic network right around the world. So, you know, I’m extremely proud of the many hats and roles and things I’ve been involved in being a graduate of Queen’s University is really up there, and I look forward to continuing that role with Queen’s. 

What challenges have you faced?

When I was a lawyer, and some of the projects I work on, particularly some of the Civic roles that I have, I think one of the challenges your generation is going to face is how we engage with the people we disagree with. So one of the challenges is always when you have very passionate about change, or seeing something happen, and you encountered the resistance to that.

I think that one of the big challenges that I challenge myself every day, I think that we have to all turn on is what can we do to engage with the people that we disagree with, how we, I’ve often said we don’t have to agree but being disagreeable is a choice. So we need to find more places and spaces in which we can find that ability to respectfully engage with each other and actually see that compromise is an art, it’s not a sellout.

I think this is something that I encourage your generation to really challenge I think that the future will belong to those who can build relationships that can be constructive that can respectfully disagree with each other, but can see the common good can work together for the common good, can see the bigger picture that is the challenge of your generation. 

What gets your out of bed in the morning?

I don’t feel that there’s an average week. For me, I think that’s probably what I love most about my, my work. In fact, I don’t even feel like I have a job because I’m very fortunate that everything I do, whether it be in my business life or my civic life, they are projects and issues that I’m very passionate about. So I jump out of bed in the morning, passionate about making the change in the area that day, whether it be through being on the border shadows and LGBT youth organisation, whether that be in promoting the role of small businesses through the five and a half 1000 members, and I have the privilege of being Chair of the FSB, and speaking up on their behalf, whatever I can do to to advocate change, to advance those who are trying to make a real impact. 

That’s what sparks me on in the morning. 

What advice do you have for graduates?

I think that’s one of the most exciting things about this generation, the graduates of today is that you really do have a blank canvas to create the kind of life and career that you want for yourself. And Queen’s University, as I say, is the ideal place to give you that toolkit for you to be able to do that. 

It’s for me, it’s that life journey, it’s not just about getting that degree wasn’t really that important that you do, and it’s about the relationships that you build, the skills that you have, and they will sustain you for the not just years but decades ahead. And you know, as I said, it’s 20 years this September since I started Queen’s, and I’m reminded of something my late grandfather said to me, he said 20 years is a long time looking forward, but nothing looking back. 

And for the first time, I can tell you, it doesn’t feel like two decades ago I entered Queen’s University, but those two decades, I’ve had that original centre of Queens, which has, as I say, been a constant thread throughout my career both here in Northern Ireland and through the international experiences and opportunities I’ve had. 

Read next:

Lessons from a tech leader

Categories
Career planning competencies Employers GradFest2020 Interviews STAR

Recruitment and Selection: 4 Ways to prep for a job interview

This four-point interview prep checklist has been put together by our awesome Careers Team to help you nail that all-important job interview.

1. Cover the basics

Be in the right place, at the right time

Make sure you know who you are meeting, when and where. It sounds obvious, but you’d be surprised how many people mess up the logistical details of job interviews – either by miscalculating the time it will take to get to the interview location and arriving late or by noting the time or location down incorrectly. Confirm the date, time and location, along with your attendance when you respond (promptly) to the interview invite. Avoid awkward introductions my memorising the name of the person you are meeting.

If it’s a video, skype or phone interview, make sure you are in a quiet location that has a good connection.  For video or skype, make sure that your surroundings and the clothes you are wearing look professional.

For more tips on virtual interviewing and assessment  centres, check out our Career Resources on the GradFest2021 site.

2. Do your research

Employee testimonials can give you a feel for company culture

Look up the company’s website, paying particular attention to their mission, strategy and values – try to weave these into any answers you give about why you want to work for the organisation. Learn who their clients/customers are and who their competitors might be. Don’t just look at what a company says about itself (many employers provide company information via MyFuture), but what employees and past employees say about them. Review sites such as Glassdoor allow you to read what employees say about the company culture as well as interview experience. 

Take time to investigate what is going on in the relevant industry and how that impacts upon your prospective employer.

For top tips on how employers are navigating the post COVID-19 workplace, check out our Masterclass on adapting to the changing world of work.

3. Know what job you are applying for

Research what you’ll be doing and who you’ll be reporting to

Read and re-read the job description so you can refer to it in your interview answers. Look at the company website for more role information and how that fits in the structure of the organisation. Look for networking opportunities to speak to people in the company or the industry.

Our LinkedIn Masterclass has loads of tips for networking online. 

4. Sell yourself

You are awesome – you just have to show them how

Once you have an understanding of the organisation and the role for which you are interviewing, think about your key selling points and how they relate to this job. Evidence with examples each of the elements in the person specification.
It can be useful to use a mind map to remind yourself of elements from your degree, your extra-curricular activities and your work. Or to use a timeline for the last few years to draw out the key milestones and what you gained from them. Pay attention to the things you really enjoyed and the challenges you overcame.
Use this evidence to prepare STAR-formatted answers for each of the skills elements in the person specification.

Check out our employability skills resources for key skills employers are looking for and how you can develop them.


Categories
Blogger Career planning Clubs and Societies Degree Plus Global Opportunities Media and communications MEDIA Programme Queen's sport Student blogger student success Student success stories

WHY QUEEN’S CAN GIVE YOU MORE THAN A DEGREE

Órla Mallon

A degree might be the main reason you go to university, but as Órla Mallon, a third year Liberal Arts student and blogger from our MEDIA programme discovered, there is so much more to gain from the Queen’s experience. Here, she lists 8 things she’s gained on top of her parchment. 

  1. New Friends

This might be an obvious one – but maybe the most important! At Queen’s, you’ll get the opportunity to make new friends, and forge a lifelong relationship, at every turn. Although this year has been a little different, Queen’s runs many events (either in person or online) during Freshers week, and more throughout the academic year, giving you a chance to socialise! If you decide to live in Queen’s accommodation, you’re sure to become best friends with your fellow students. 

2. Degree Plus

We all have hobbies or activities we love to do – at Queen’s you could get a formal recognition of them! Degree Plus is an award that formally recognises your extracurricular experiences, and is sponsored by employers. With over 100 activities that you can participate in, you’ll be spoiled for choice! From volunteering to peer mentoring and learning sign language (BSL), these skills deserve recognition. You can get an extra accreditation on top of a degree, build networks and gain experience for your future career – what’s not to love? To find out more, click here

3. You could meet your partner!

We can’t guarantee it, but it does look like love is in the air around the Queen’s campus. Just take a look at some of these Queen’s Love Stories. You never know who you might run into at Queen’s!

4. Career opportunities are endless

Your dream career is never too far away at Queen’s. Our Careers, Employability and Skills Service is always on hand to help you find your way into the world of work. No matter what career path you are interested in, there is always an opportunity to get ahead. They run careers and placement fairs, give you advice when it comes to interviews and CVs, and Queen’s is ranked 11th in the UK for career prospects after 15 months! Students can access virtual 1-2-1 appointments to hear how to make the most of their degree. Check out the Careers page to see all the opportunities. 

5. Belfast City

Even though Belfast student life is little different this year, it still has plenty to offer Queen’s students! Our student areas are vibrant and exciting, with endless cafés, restaurants and shops to explore. Or, take a walk through Botanic Gardens, or even Cavehill for a birds’ eye view of the city. 

6. Global Opportunities

Queen’s offers so many opportunities to go global – and while travel has been limited this year, there is still the opportunity to discover other cultures through virtual internships, language courses and international clubs and societies. 

For all of our Global Opportunities, click here

7. Queen’s Sport

If you love keeping active, Queen’s is the perfect place! There is world-class sporting facilities at our PEC – where students can join at a discount – and join any of our fitness classes. We also have a wide array of sporting clubs and teams to choose from. From martial arts, rugby, tennis, and gaelic football (all for men and women!), you can keep active, make new friends, and maybe win a nice trophy or two. Find out more about Queen’s Sport here

8. Clubs and Societies

Queen’s has over 200 clubs and societies for you to join. You can help out in charitable causes, get political, or, get creative with art and photography, you can even improve your language skills from home, and that’s just a few! Not only will you be expressing yourself and making memories, but a club also always looks good on a CV!  For a full list of clubs check out the SU Page!

What has made your Queen’s experience special? This year, Development Weeks is themed ‘Celebrate, Reflect, Introduce’ – send in your video to share your experience with the wider Queen’s community.

Categories
Career Options Career planning Digital publications Graduate success prospects Publications Uncategorised

6 Paths to Take After Graduation

Contemplating the road less travelled: student blogger Maeve McDermott

‘What now?’ is a question many of us will be asking ourselves this summer following graduation. Three+ years of lectures, tutorials, assignments, deadlines and structure that a post-graduation world doesn’t offer. Whilst this can be daunting and the post-graduation fear is real, it’s important to remember that there is no one right next step – there are a multitude of routes you can take after you finish your degree, and Prospects Student Career Guide 2020/21 takes you through just some of the options available.

  1. Graduate scheme 

Perhaps the most conventional route, a graduate scheme job or ‘professional level’/’high skilled’ job is a structured scheme whereby employers target graduates’ skills and experience and are normally available to those achieving a 2:1 or above. These schemes are run by many leading UK employers across all industries and often last 1-2 years, with many graduates offered a permanent role following this initial period. It’s worth doing your research if you have a specific company in mind – look at their website and social media channels to familiarise yourself with their work culture and values. Recruitment processes and timelines for graduate schemes vary from company to company so be sure to be aware of these well in advance.

More on graduate schemes

 2. Work for a small business

If working for a large company in a graduate scheme isn’t for you, you may prefer working for a small or medium-sized enterprise (SME). Roles in small businesses often offer you more responsibility and a wider variety of opportunities, as well as the opportunity to see first-hand how your work is making an impact on the company. These roles can offer greater opportunity to really develop your skillset, often making them a more appealing option for fresh graduates wishing to gain as much experience as possible. SME roles often aren’t widely advertised, and SMEs usually recruit via word-of-mouth recommendations/networking or through your university. 

3. Self-employment

If being your own boss is something you like the sound of, self-employment may be worth considering. A somewhat less conventional option, this route requires a great deal of drive and determination, but undoubtedly has its benefits. Currently, one seventh of workers are now self-employed, and include innovative business owners, using their own experience and skills to identify gaps in the market, and freelancers predominantly in professions such as writing, programming and graphic design. Whilst this route can be a more difficult one, with challenges such as unstable income and tax refunds, resources for self-employed people continue to grow, including British Association for Supported Employment and Centre for Entrepreneurship.

More on launching your own business

4.Work abroad 

Maybe you have your sights set on something further afield? Expanding your horizons overseas won’t just allow for adventure and fun – structured work experience abroad such as internships can be a great way to travel and improve your employability at the same time. This type of work experience is often organised by third-party organisations such as The British Council and Erasmus+. Additionally, many students opt for a gap year following their degree, and choose to gain international experience working in USA summer camps, summer jobs in Australia or adventure working holidays in New Zealand.

Find out more about work experience and gap year opportunities.

Discover Global Opportunities.

5. Volunteer for an international project

Another way to get meaningful experience abroad is through gaining experience by volunteering for an international project. Working with local people in foreign countries and making a meaningful difference to their lives is a truly unique opportunity allowing for personal development, and can also impress future employers, demonstrating a caring attitude and a strong work ethic. There are countless volunteering opportunities available – from wildlife conservation to teaching English.

Discover volunteering opportunities.

6. Postgraduate study 

If you feel that you’re not quite ready for the world of work just yet, postgraduate study might be a possibility. Relevant postgraduate study can set you aside from other graduates and accelerate your career progression, as many roles in fields such as law and clinical psychology require professional accreditation gained through postgraduate study. Perhaps you want to become an expert in your field and even become an academic? Moreover, conversion courses offer you the chance to pursue a career often completely different from what your undergrad may have prepared you for. These are intensive postgraduate qualifications that allow you to widen your range of skills, expand your professional network and increase your confidence in a subject and sector you previously may have known little about. 

Discover postgraduate study at Queen’s.

It’s important to remember everyone’s career path is different and the countless possibilities definitely make that post-graduation fear a little less intimidating. The options really are endless, and this time next year you could be flourishing in a Big 4 grad scheme in London, or volunteering at a wildlife conservation in South Africa. The best thing you can do is reflect on what is best for you, think about what you really want and consider all of your options. 

For more on your career options after graduate, visit our website.


Categories
advice Biomedical Science Career Options Career planning Industry insight Life Sciences Linkedin Research TuesdayTakeover

Life Sciences Sector Expert Q&A

Mark Gallagher, Careers and Work Placement Consultant in Queen’s School of Biological Sciences offers an insight into graduate opportunities the Life Sciences Sector offers.

What is the Life Sciences sector?

The Life Sciences in the broadest sense can encompass study and work related to all living organisms and so can have a very broad definition which can range from agriculture to zoology (A-Z). The Life Sciences sector spans a huge variety of career areas, including, but not limited to, pharmaceuticals, biomedical engineering, environmental management, food and nutrition and scientific research. Companies may be involved in areas including research and development, drug discovery, diagnostics, analytical testing and can range from small research intensive companies, with a small number of employees, right through to large multinationals employing thousands of people.

What kinds of careers options do Life Sciences students have?

Career areas are very broad in the life sciences – and at various levels, straight from a BSc qualification to roles that may require additional levels of qualification and up to PhD. Here are a few of the main areas of employment: 

Research & development – The focus of research and development (R&D) is mainly on creating products, processes or commercial applications using innovative multidisciplinary approaches. R and D takes place in Universities but also in industry within smaller medical biotech companies or parts of companies tasked with process and product improvements. To work in R and D typically you are encouraged to further your level of qualification to at least MSc if not PhD level.

Quality assurance and product Manufacturing – Quality Assurance (QA) or Quality Control (QC) involves ensuring that products are manufactured in accordance with recommended standards, and requires analysing raw materials used initially through to finished products. Companies in the sector are highly regulated so Quality is key at all stages of production with a variety of repeat analytical tests being undertaken to ensure products are safe to use. Careers can also involve monitoring environmental factors like water and air quality for contaminants which could potentially impact on process or product quality. 

Science Business roles – Opportunities for regulatory affairs officers are commonplace in the sector as are roles to develop new markets and business for products, or providing expertise and consultancy to support products – roles which don’t involve lab work but the understanding you gain from a science degree is essential to carry out the role effectively. Regulatory affairs officers ensure the appropriate licensing, marketing and legal compliance of products, and work with documentation and medicine approval authorities throughout the world. Products developed as a result of research and development will need to find markets in which to be sold – and that creates opportunities for science graduates to help develop those markets, by approaching health authorities and companies to explain the features and benefits of products developed – so if you are a science graduate who is keen to use your communication and persuasion skills this could be the route for you. 

Clinical trials – All medicines must undergo clinical trials before they are granted licences. Scientists are involved in setting up trials to ensure that new products are safe for use. You could be involved in a variety of roles ranging from lab-based research, through to using data analysis programmes to analyse and interpret results, or managing and monitoring trials by visiting hospital sites and liaising with nurses and physicians to ensure the trials are running appropriately.

What advice would you give to someone who is interested in building a career in this sector

Be open to new things – at University your Careers Service will offer a host of opportunities which present an opportunity to try something new. This could be applying for periods of experience abroad, events that seek to attract students from all disciplines, career development programmes and classes that are optional to attend but specific to your degree. Get involved and set time aside outside your studies to develop skills and knowledge of options and the labour market – it’s never time wasted. 

Focus on what you can control – you can’t control the unexpected such as COVID and the wider economic impacts. You can though control how you present yourself to employers and ensuring that your applications are at a high standard – giving yourself every opportunity to gain an entry level position. Use the expertise that exists in your Careers service to help with this.

Be smart and organised in your job search – you now have access to thousands of vacancies at your fingertips, but making online job applications can be tough. It’s better to make a small number of high quality applications rather than make multiple applications. Start to analyse job specifications thoroughly, look at the essential and desirable criteria for jobs of interest. For more experienced roles that grab your attention work out how you can address any skill and experience shortfalls. Speaking to people is also something I really encourage (don’t just email!) – whether that is people working in similar roles to those you are interested in, making enquiries directly to companies or attending career and networking events, these types of interactions can all help boost your confidence and also gain insights into what employers actually value in prospective employees – this in turn can help inform future job applications. 

Attitude and approach are key – focus on developing your reputation for high quality work, reliability, integrity and being a good colleague to work and collaborate with. The skills and knowledge you take with you from University will be invaluable in understanding the areas you work in – but always continue to develop your skill set, the way we work is changing quickly – many employers value your attitude and willingness to learn equally as they do your knowledge and skills.

About the blogger:

I’m Mark Gallagher from Queen’s School of Biological Sciences. I work with three key groups of people – students, employers and academics. The key focus of my own role is the development of student employability from first year right through to Master’s level students. If you are a student looking to explore a career in the Life Sciences sector, don’t miss my blog featuring a Q&A of everything you have ever wanted to know about the sector.

I encourage students to develop themselves by undertaking work experience placements which form part of a degree programme, to get involved in some of the programmes that the Queen’s Careers, Employability and Skills service run throughout the year as well as encouraging involvement in extra-curricular activities that help develop confidence and transferable skills (which are key for employers we work with). 

I also work with a large number of employers throughout the year, these are typically employers who are interested in recruiting placement and graduating students from the School. 

We run a very successful work placement programme within the School of Biological Sciences where each year our undergraduate students undertake a one-year placement as part their degree programme. Many of our students work in the Life Science sector locally and throughout the UK joining established employers big and small, as well as gaining experience with Biopharmaceutical manufacturing companies in ROI. In a typical year, 20% of students will move outside NI to gain experience, with many travelling internationally. All placements are quality assured to meet our course learning requirements and students and employers are visited during the course of a placement to ensure everything is progressing as anticipated. 

We have 8 undergraduate programmes in the School which are quite different so it’s important to ensure our labour market information is current and conveyed to students ensuring they know what their options are. Students can also book one to one appointments throughout the year, and in recent months these appointments have moved online.

Categories
Advent Calendar advice Career planning Digital publications prospects Publications TargetJobs

Careers Advent Calendar: 5 Digital Careers Publications to Gift Yourself This Christmas

1 TARGETjobs Careers Survival Pack

A short intro for first years on how to boost your employability while enjoying university life.

View online

2 The UK 300 2020/21

Find out which companies are among the UK’s most popular graduate employers and get tips from leaders and rising stars in the industry.

View online

3 GradIreland Guide 2021

Careers advice and jobs for all sectors

View online

4 Prospects Student Career Guide 2020/2021

Apply graduate jobs and schemes, discover internship opportunities, industry insights and more.

5 Prospects: What do graduates do?

Insights and analysis from the UK’s largest higher education survey 

View online

For more useful publications, visit our website

Categories
Advent Calendar advice Career planning consultants consultations

Careers Advent Calendar: How and When to Book a Career Consultation

Two types of consultations are available – 30 minutes to discuss any aspect of your career management or 15 minutes to receive feedback on your CV or LinkedIn profile.

The aim of these consultations is to support you so that you can successfully manage your own career. As a result, students and graduates are limited to no more than 5 appointments per academic year.  Most people use only 1 or 2 appointments in any year.

Book an appointment via MyFuture 

Careers Consultation FAQs

When should I start thinking about career management? 
It’s important to focus on your studies but the application processes for graduate schemes and taught postgraduate study start to open in the September/October of your final year. Many employers hire graduates that they already know through placements or internships, so it pays to start career planning sooner.

Am I on the wrong course? 
Many students have doubts about their subject choice at various times throughout their time at University. It’s important to be proactive in handling these doubts. Don’t just give up and stop attending! Targetjobs have some useful advice to help you understand the root of the issue and what to do next. Book an appointment with a Careers Consultant to discuss career options related to different subject areas and speak to your Personal Tutor (if applicable) or Adviser of Studies if you are considering changing to a different course.

Where do I start? 
A good first step is to research career options:
– Read 10 tips for exploring your career options
– Looking for something related to your subject or a specific industry sector? – read Career Options and Information by School and Sector

To turn this into a shortlist of career options, it’s important to consider what’s important to you in a career e.g. your motivations, the skills you enjoy using and where in the world you want to live.

Gain further insight into different roles and companies by attending Careers events.

How do I stand out from the crowd?
– Get some international experience – read our Study / Work Abroad pages
    – Get some work/volunteering experience – see Careers Events  
    – Gain accreditation for engaging in employability-enhancing activities through DegreePlus

I want to start my own business
– QUBSU provides support to Queen’s entrepreneurial  students and recent graduates 
– Opportunities for developing entrepreneurial skills can be found on the DegreePlus website

For more advice on career planning, visit our website