Categories
communication skills Future-Ready Skills personal skills Skills transferrable skills

Work-Related Skills and Experiences

As a student at Queen’s University Belfast, you have a unique opportunity to develop work-related skills and gain valuable experience that will set you up for success in your future career. While it’s important to focus on your studies, it’s equally important to make time for extracurricular activities and work experience that will enhance your employability and make you stand out to potential employers.

In this blog post, we’ll explore 10 reasons why developing work-related skills and experience during your time at university is so important.

  1.  Improved Employability: Developing work-related skills and experience can significantly increase a student’s employability. Employers often look for candidates with relevant skills and experience in addition to their degree.

 2 Gaining Practical Experience: Work-related skills and experience can provide students with practical experience in their field of study. This hands-on experience can be valuable in applying what they have learned in the classroom to real-world situations.

3, Building Professional Networks: Working while studying can help students build professional networks and connections, which can lead to future job opportunities.

4. Learning Time Management: Balancing work and study can be challenging, but it can also help students develop time management skills that are essential in the workplace.

5. Developing Communication Skills: Working with colleagues, customers, and clients can help students improve their communication skills, which is a critical aspect of many professional roles.

6. Improving Problem-Solving Skills: Work-related experiences can challenge students to think critically and problem-solve in ways that classroom learning may not. These skills are highly valued by employers.

7. Demonstrating Initiative and Drive: Pursuing work-related experiences while at university demonstrates initiative and drive to potential employers, which can set students apart from their peers.

8. Gaining Confidence: Successfully managing work and study responsibilities can help students gain confidence in their abilities and increase their self-esteem.

9. Acquiring Industry Knowledge: Working in a specific industry can provide students with a deeper understanding of that industry, including trends, challenges, and opportunities.

10. Enhancing your CV: Work-related experiences can enhance a student’s CV and make them stand out to potential employers.

In conclusion, developing work-related skills and gaining experience during your time at Queen’s University Belfast is crucial for your future career success. Not only will it make you a more attractive candidate to potential employers, but it will also give you the practical skills and knowledge you need to excel in your chosen field. So take advantage of the opportunities available to you, whether that means joining a student society, completing an internship or work placement, or volunteering in your local community. With hard work and dedication, you can build a strong foundation for a fulfilling and rewarding career.

‘Discover’ is the first phase of our Future-Ready Roadmap – a framework designed to help you progress your employability throughout your time at Queen’s. Find out more here:

https://www.qub.ac.uk/directorates/sgc/careers/future-ready-roadmap/

Categories
Career planning Language skills Student blogger Student experience student success Student success stories transferrable skills Uncategorised

Student Success: Órnaith Ní Fhearghail

Órnaith Ní Fhearghail

Blag

Órnaith Ní Fhearghail is ainm dom agus is mac léinn mé in Ollscoil na Banríona. Tá mé i mbliain na céime, ag déanamh buncéime i gCaidreamh Idirnáisiúnta agus sa Ghaeilge. An seimeastar seo, bhí deis agam modúl úrnua a ghlacadh mar chuid den chúrsa Gaeilge, Gairmeacha le Gaeilge (CEL 3010). Cuireadh an modúl ar fáil den chéad uair riamh i mbliana, agus is iontach an deis í do mhic léinn a bhfuil suim acu a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge sa todhchaí.  

An modúl  

Gach Aoine, téann an rang uilig ar thaithí oibre sna háiteanna éagsúla atá roghnaithe againn, agus gach coicís, bíonn seimineár againn le comhordaitheoir an mhodúil, Dr. Síobhra Aiken. Sna seimineáir seo, bíonn plé á dhéanamh againn faoin taithí oibre go dtí seo, faoi dheiseanna fostaíochta atá ann agus an Ghaeilge agat (mar shampla, bhí ceardlann faoin aistriúchán againn leis an Dr. Órla Nic Ruairí, a oibríonn san Aontas Eorpach), agus faoi na scileanna éagsúla a bhaineann leis an domhan ghairmiúil.  

An próiseas cuardaigh  

I rith an tsamhraidh, bhí ar an rang uilig ár dtaithí oibre féin a eagrú go neamhspleách le gnó éigin a mbaintear úsáid as an Ghaeilge ann mar theanga oibre. D’aistrigh mé mo CV ón Bhéarla go dtí an Ghaeilge agus sheol mé ríomhphoist chuig áiteanna oibre éagsúla a raibh suim agam a bheith ag obair iontu, agus murar sheol siad freagra chugam, chuir mé scairt orthu. Ba thaithí ar leith í an próiseas cuardaigh féin, agus bhí sé tábhachtach a bheith daingean.  

Sa deireadh, shocraigh mé le Raidió Fáilte – an stáisiún lán-Ghaeilge atá lonnaithe i mBéal Feirste – go ndéanfainn mo thaithí oibre leo.  

Raidió Fáilte – cad chuige?  

Roghnaigh mé Raidió Fáilte toisc go bhfuil suim ar leith agam sna meáin, agus chun fáil amach an bhfuil oiriúnach do phost sna meáin Ghaeilge. Anuas air sin, ní raibh mórán muiníne agam as mo chuid Gaeilge labhartha, agus b’iarracht í an taithí oibre seo feabhas a chur uirthi.  

An sórt taithí a fhaighim  

Níl mo thréimhse i Raidió Fáilte críochnaithe go fóill, ach fuair mé neart deiseanna agus traenála ann cheana féin. Bhí mé beo ar an aer mar agallaí dhá uair sa chéad lá a bhí mé ann, baisteadh tine gan amhras! Ach taithí mhaith a bhí ann, agus ón tseachtain sin amach, bíonn seans agam (agus ag an chailín eile atá i mo rang agus a dhéanann a taithí oibre in éineacht liom) a bheith ar an aer i rith an chláir ‘Beo ar Maidin’. Ar dtús, bhí muidne mar agallaithe, ach le déanaí bhí deis againn a bheith inár n-agallóirí – bhí sé sin i bhfad níos deacra, ach ba thaithí thábhachtach í, más rud é go mbeidh mé ag leanúint ar aghaidh le cúrsaí na meán amach anseo. Is deis foghlama í gach aon mheancóg a dhéanaim!  

Chuir mé mo chlár ceoil féin le chéile fosta – d’fhoghlaim mé caidé mar a bhaintear úsáid as na cnaipí uilig agus as an chóras atá in úsáid ar ríomhairí an stáisiúin. Ní shílim go bhfuil mórán suime agam sna gnéithe teicniúla sin, ach tá sé riachtanach an buneolas sin a bheith agam, agus úsáideach, cinnte. Bíonn mórán saoirse agam mo smaointe féin a fhorbairt maidir le cláir; faoi láthair tá mé ag obair ar chlár a chuir mé le chéile liom féin faoi roinnt ceoltóirí Éireannacha éagsúla a bhfuil Gaeilge acu (mar sin bhí siad ábalta agallaimh a dhéanamh liom). Ba mhaith liom clár eile a dhéanamh faoi thionchairí na Gaeilge chomh maith, ach seans mór nach mbeidh an t-am agam roimh chríoch mo thréimhse i Raidió Fáilte.  

Tairbhe an mhodúil  

Tá mórán buntáistí a bhaineann leis an mhodúl seo. Mar a luaigh mé thuas, bíonn neart deiseanna foghlama ar fáil san áit féin a ndéanann tú do thaithí oibre ann, agus faigheann tú léargas ar an tslí bheatha a bhfuil suim agat inti. Sna ceardlanna, faigheann tú léargas ar shlite beatha eile nach mbaineann leis an taithí oibre atá roghnaithe agat, ach, b’fhéidir, a bhfuil suim éigin agat iontu. Is féidir leat tuairim níos feasaí a bheith agat, mar thoradh, faoi na poist a bheidh uait amach anseo.  

Bíonn deiseanna aga naisc a chruthú, fosta, le daoine ón phobal Ghaelach a mbuaileann tú leo i rith na taithí oibre. Ní hamháin go bhfuil na naisc sin úsáideach faoi láthair agus mise mar bhall de choiste an Chumainn Ghaelaigh, ach beidh sé tábhachtach amach anseo gan aon agó.  

Blog

My name is Órnaith Ní Fhearghail and I’m a student at Queen’s. I’m in the final year of my undergraduate degree in International Relations and Irish. This semester, I had the opportunity to take a brand new module as part of my Irish course, Gairmeacha le Gaeilge (Professions in Irish; CEL 3010). The module was made available for the first time ever this year, and it’s an excellent chance for students who are interested in working through the medium of Irish in the future.  

The module  

Every Friday, the whole class goes on work experience in the various places that they’ve chosen, and every fortnight, we have a seminar with the coordinator of the module, Dr Síobhra Aiken. In these seminars, we discuss our work experience until now, employment opportunities that are available when you can speak Irish (for example, we had a workshop with Dr. Órla Nic Ruairí, who works in the European Union, about translation), and the various skills relating to the professional world.  

The searching process  

During the summer, we (the class) had to organise our work experience independently, with businesses in which Irish is used as their working language, I translated my CV from English to Irish and sent emails to a variety of workplaces that interested me, and if they didn’t send an answer, I rang them. This searching process was a particular experience in itself, and it was important to be determined.  

In the end, I decided with Raidió Fáilte – the Irish-language radio station situated in Belfast – that I would carry out my work experience with them.  

Raidió Fáilte – why?  

I chose Raidió Fáilte because I have a particular interest in the media, and I was hoping to find out whether I’m suitable for a job in Irish-language media. On top of that, I didn’t have a lot of confidence in my spoken Irish, and my work experience was an effort to improve it.  

The sort of experience I get  

My time at Raidió Fáilte isn’t finished yet, but I’ve already gotten a wealth of opportunities and training. I was live on air as an interviewee twice on my first day there, a baptism of fire without a doubt! However, it was a great experience, and since that week, I get the opportunity to go on air during the programme ‘Beo ar Maidin’ (as does the other girl in my class who does her work experience there with me). At the start, we were the interviewees, but recently we’ve gotten to be interviewers – that was a lot harder, but it was an important experience, if I’m to continue on in the media in the future. Every mistake I make is a learning opportunity!  

I put my own music show together as well – I learned how to use the buttons and the sound system that’s used on the station’s computers. I don’t think I have much interest in the technical aspects, but it’s necessary to have that foundational knowledge, and useful, of course. I have a lot of freedom to develop my own ideas relating to shows; at the moment, I’m working on a programme I put together by myself about a few Irish musicians who speak Irish (which meant I was able to interview them). I would like to put a show together about Irish-language influencers, but chances are I won’t have time for that before the end of my time at Raidió Fáilte.  

Benefits of the module  

This module has a lot of advantages. As I’ve discussed above, a range of learning opportunities are available in the place where you do your work experience, and you can get an insight into the career of your interest. In the seminars and the workshops, you get an insight into the other careers that don’t relate to your work experience but, maybe, still interest you somewhat. You can have a more informed opinion, as a result, about the jobs you’d like down the line.  

You get opportunities to create links, too, with people of the Irish community that you meet during your work experience. Not only are these links useful to me right now while I’m a committee member of An Cumann Gaelach, but I have no doubt that they’ll be important to me in the professional world, too.  

Categories
Alumni Business Analytics Gradfest2021 international students KTP Student experience student success Student success stories

“Never hesitate to apply even if you think you won’t make it – I ended up getting the job I always wanted.”

MSc. Business Analytics graduate Sneha Parajuli is now a Strategic Management Analyst at KTP. Here is how she got there…

Sneha Parajuli, QUB alumni

Describe your career path to date.

After finishing my Bachelor’s degree in Computer Science from my home country Nepal, I was working as a Data Quality Analyst over there. My original plan was to complete my Masters and then go back to Nepal to apply my learnings. I had multiple job offers there, but right after I submitted my dissertation, the KTP role caught my       attention. The role was somewhat related to my dissertation, so I decided to give it a shot. Through a series of virtual interviews during the pandemic, I was able to get more info about the goals of KTP partner company SDG and how my analytical, marketing and data-science skills align to drive that goal. Soon after the interview, I was told I had been successful, and I would be starting in January next year. The job began with few weeks of university and company inductions and product trainings. With plenty of support from both my company and university supervisors, I feel like I have adjusted well to the role now and I love my new job!

Why KTP?

The idea that I will be able to solve the business goal of the company all while being supervised by expert faculties is what intrigued me. On one hand, I had the fresh ideas from my graduate program that I was hungry to apply in the real world, and on the other hand, the fact that I would be under the supervision of the faculty with the proven records; and that is exactly what I need at this point. Owning and managing a challenging project which is central to the strategic development and long-term growth of the business all while receiving full support from brilliant supervisors at Queen’s? COUNT ME IN! 

What is your current role like? What about it makes you want to get up in the morning?

Currently I have been working mostly on capturing the overall view of how things currently work within the business, analysing it, developing, and recommending new models/strategies which requires a lot of interaction with the team. The amount of support I have received from the team here at SDG and my supervisors is incredible and I am always motivated to do more.

What does an average week look like for you?

My main goal has been about providing strategic analysis on different areas of SDG. That goal has wider scope, and my week is all about solving a subproblem from that big scope of work. This means I take part in the thoughtful discussions and meetings with the respective stakeholders, and design data-driven models as needed. Moreover, KTP has this amazing program for personal development, which I constantly use to improve my leadership, management, personal effectiveness and more through online courses throughout the week as a part of my mandatory KTP module.

What is the most challenging part of the job?

Because I “own” my own project, sometimes this can be stressful as I have to work under tight deadlines and get the work done on time. The project I am working on is something entirely new to the business and the business is changing rapidly which means it doesn’t always work out as we want it to. But with the support of my supervisors both in SDG and Queen’s as well as the team at work, we manage to get the work done.

What is the most rewarding?

Even though it has only been about four months into this role, I feel like being able to take charge and manage my own project ultimately working towards bringing a transformative, long lasting change within the organisation all while implementing what I have learned throughout my academic journey has been the best experience of my KTP journey so far. Not only this, I have also met so many talented individuals through KTP network where associates working in different companies across the UK share their experiences which is really exciting.

What are your career aspirations? What are your goals?

I believe I have a long way to go and want to keep learning more and keep developing my skills. I hope to continue working as a Strategic Analyst at least for a few years as I really love what I do. I would also love to learn more project management skills and work in a higher-level position someday.

In what way do you feel like you’re making a difference in your job?

I have received a lot of feedback about how my project, with new and innovative ideas, has brought a positive change in the business. I can also see how the business has started to incorporate a lot of my recommendations and is slowly changing to smarter ways of working and I feel like getting to be a part of this is very rewarding.

What expectations did you have about this career path that you have found differed from reality – either good or bad?

I have some experience of working a corporate job for a big company in Nepal and I felt like working for KTP is going to be somewhat similar. But I was so wrong in this regard as KTP offers so much more. KTP encourages the associates to spend approximately 10% of their time on training and development activities to help them gain valuable skills for their personal development and prepare for the future. In fact, we are also given a separate training and development budget which I think is huge.

What skills did you learn at Queen’s that have helped you in your career?

During my time at Queen’s, both as a student and working as an international ambassador, I learned a lot about time management, working under strict deadlines, teamwork, and most of my analytical skills from my course.

What advice do you have for students and graduates wanting to apply for a KTP?

Always keep being updated with the KTP openings and keep an eye out to something that interests you. Never hesitate to apply even if you think you won’t make it as there’s always a possibility that you will. Coming from someone who didn’t even think of working in the UK, I ended up getting the job I always wanted, and I am so happy I applied. KTP is much more than just a regular job, you will learn so much throughout your journey, hone your skills in so many areas and it will definitely be worth it.

How did your Queen’s experience help your personal and professional development?

Getting a master’s degree from Queen’s has been an added bonus for me in so many ways. Not just the technical knowledge from the course, I also undertook multiple leadership courses like Master your Leadership, Inspiring leaders, and Leadership in Practice which definitely helped me develop my personal skills, improve my communication and also enhance my leadership capabilities which I think instilled so much confidence in me.

What’s the one thing you’ll never forget about your time at Queen’s?

Actually, there are two – Sleepless nights during dissertation (which became so much rewarding to me later) and Graduation day as it was the day I finished my degree and was so happy!

Interested in KTP at Queen’s? KTP will feature on our @QUBCareers Instagram during the week commencing 19 July talking about creativity and lateral thinking. Visit the Gradfest2021 site to find out more.

KTP are proud sponsors of Gradfest2021

Categories
Alumni Gradfest2021 Graduate recruitment Graduate success software development student success Student success stories

“Thanks to what I learned at Queen’s, I’ve been able to hit the ground running in my role.”

MSc Software Development graduate Adam Hamill is now an Associate Consultantin Data Analytics Managed Services at
Version 1. Here is how he got there…

Msc Software Development graduate Adam Hamill 

Describe your career path to date. 

I graduated in 2016 with a degree in Electronic Engineering. I worked in an electronics company for around 3 years, then returned to university to do a Master’s course in Software Development and after I graduated I got offered a role in Version 1 which is where I am working now. 

Why Software Development? 

I always had an interest in IT and anything to do with computers. I knew a lot of friends that had got jobs in the industry too and had great things to say about it which made me apply for the Master’s course and I am now very happy I did. 

What is your current role like? 

No two days are the same, there’s a lot of variety in the types of work I could be doing and the different types of customers I could be working for. I enjoy that every day I know I will be learning something new.

What does an average week look like for you?

At the moment I’m still junior in my role so my week involves a lot of shadowing other members in my team, seeing their thought processes in working out problems and giving my own input if I feel I can help out. In a week I could be working with one customer on helping produce a dashboard in Power BI to suit their needs, while for another customer I could be trouble shooting any backend problems they may have encountered using SQL. 

What is the most challenging part of the job?

Keeping on top of all the various customers we provide support for and their ongoing requests. 

What is the most rewarding?

Receiving positive feedback from customers, knowing that you have made their day even a little bit more convenient is always a great positive about my job.  

What are your career aspirations? 

I would like to be highly experienced and knowledgeable in my field and feel that I am a great asset to the company.

In what way do you feel like you’re making a difference in your job?

I enjoy the fact I get to work with globally renowned companies and that my work contributes to making any processes or systems run smooth as possible for the customer.

What expectations did you have about this career path that you have found differed from reality?

Along with the technical skills required, there is a steep learning curve into learning each customer’s systems and solutions which is something I hadn’t expected.

What skills did you learn at Queen’s that have helped you in your career?

Good timekeeping skills has definitely helped me as I can have many tasks with deadlines all running at the same time just like University. Additionally, communication skills gained during group assignments in Queen’s have been a great help in my career. Technical skills learned such as programming, database design and security have enabled me to hit the ground running in my role. 

What advice do you have for students and graduates wanting to move into this area?

If you are thinking about doing it and know you will be able to give it your full effort, then go for it. 


How did your Queen’s experience help your personal and professional development?

I made lots of new friends at the course who I still see regularly which was a great bonus of attending the course! 

How did the people you met at Queen’s inspire you?

The passion from my teachers for their subjects helped inspire me to achieve my best results in the course.

What’s the one thing you’ll never forget about your time at Queen’s?

Changing very quickly from traditional lectures to virtual lectures thanks to a pandemic!

Interested in working for Version 1? Don’t miss our Instagram Live on 9 June at 3pm on @QUBCareers Instagram when our student host will be getting top tips on navigating the recruitment process at Version 1. Version 1 will also be talking about the importance of embracing workplace tech on @QUBCareers Instagram at 12pm on 15 June. Visit the Gradfest2021 site to find out more. 

Version 1 are proud sponsors of Gradfest2021
Categories
advice Alumni Employer Engagement Employer events Employer Insight Employer Panels Employers FintrU Gradfest2021

“Use the internet! There is no excuse not to be well informed about a company”

History and Politics Graduate John Maguire is now North West Talent Partner at FinTrU. Here is how he got there…

John Maguire, a Queen’s graduate who now works at FintrU

Describe your career path to date. 

I joined FinTrU through their Financial Services Academy in 2016. I worked on a number of client projects for 4 years, and now help manage our Financial Services Academy.

Why financial services? 

The Financial Services sector is forever growing, changing, and providing new and exciting opportunities for people with all sorts of skillsets. It is incredibly varied, and there are so many opportunities for your own development.

What is your current role like? 

I love having the ability to oversee the development of our new joiners who have come through our Financial Services Academies. It is great to watch all of them grow within their first few months and years in the business. The fact that I have been through the Academy myself means I can pass on some of the lessons that I have learned along the way, and I love being able to help people get kick-started in FinTrU!  

What does an average week look like for you?

A lot of my role is very people focused. I am usually on a lot of interviews, catch-ups, training sessions, or attending external events with local universities and schools. Aside from that, I spend a lot of time with our new joiners in the business, helping them get started on their journey!

What is the most challenging part of the job?

The most challenging part of my job is that there are so many different types of stakeholders that I deal with on a daily basis, I always have to ensure that I am delivering any information in the right format and correct style for the target audience. I believe this is a key skill for anyone working with people in general: Know your audience!

What is the most rewarding?

The most rewarding part of my role is seeing our new joiners come into the business and see how quickly they develop their skills and forge their own unique path with us. Within a short space of time, it is amazing to see our Academy Graduates working with some of the biggest investment banks across the globe.  

What are your career aspirations? 

I would love to continue to work with people starting their careers and continue to help them along the way as they are starting out on their journey in Financial Services. I love being able to give back and help others learn from my own experiences.

In what way do you feel like you’re making a difference in your job?

I feel like as I have been through the same steps as all our new joiners, I feel like I can add some genuine experience and context to their journey and really help them overcome some of the same obstacles that I have faced when I was starting out on my own career.

What expectations did you have about this career path that you have found differed from reality?

I have learned that the Financial Services industry is a lot warmer, welcoming, and people focused than I ever thought it would be! Despite all the developments in technology, people are still a crucial asset to the industry.

What skills did you learn at Queen’s that have helped you in your career?

My History and Politics degree helped me to critically think, develop my own opinions, and really view specific events with the correct context.

What advice do you have for students and graduates wanting to move into this area?

Use the internet! You can find out so much information on companies/sectors/careers with a simple click. There are no excuses not to be well informed these days with all the technology at your fingertips.


How did your Queen’s experience help your personal and professional development?

My Queen’s experience was great. Living away from home taught me many key skills, as well as having to keep on top of deadlines, projects, and everything else that comes with being a student!

How did the people you met at Queen’s inspire you?

I met some incredible lecturers and tutors, who really helped spark my interest in several topics that I am still interested in today. Some of my lecturers really helped me start to think more critically about important matters – I believe this skill has stood by me throughout my career.

What’s the one thing you’ll never forget about your time at Queen’s?

Meeting lifelong friends, learning from some fantastically interesting people, and having the whole world at your feet! 

Interested in working for FintrU? Don’t miss our Instagram Live on 9 June at 3pm on @QUBCareers Instagram when John will be answering all your questions. FintrU will also be talking about what it takes to be a Future Leader on @QUBCareers Instagram at 12pm on 18 June. Visit the Gradfest2021 site to find out more. 

FintrU are proud sponsors of Gradest2021

Categories
Queen's Accommodation Student experience

‘My experience in student accommodation during the pandemic’

To mark Development Weeks, Chloe Buckley, a Residential Life Assistant in Queen’s Accommodation reflects on a year like no other.

Chloe Buckley

In celebration of getting through this challenging academic year, we have been reflecting on the newly evolved meaning of ‘making connections’ and examples of how we have adapted to overcome the difficulties posed by the pandemic in making connection with others. I think it is fair to say that we have all had enough Zoom and Teams calls to last us a life time; from quizzes, to classes and from virtual gym sessions, to simply catching up with a friend, but these tools have been instrumental in allowing us to continue to make connections, and preventing us from feeling disconnected in uncertain times.

Staying connected

Being a Residential Assistant in Queen’s Accommodation this year, ensuring students’ did not feel isolated, lonely or unsupported was a major concern for me from the first day of training, as University can be challenging in so many aspects at the best of times, never mind contending with lockdowns, isolation periods, Covid-19 tests and online learning. Despite all of this, as an RA team, I think we have triumphed in the face of the impossible task of coming up with original online events which would entice students to join, over watching the latest crime documentary on Netflix; and managed to build and maintain connections with students, even behind the masks and screens at the Coffee Bar. It has been so rewarding to help students connect with others as well, as even that small amount of social interaction, in a time where making friends has been limited and policed by restrictions, is imperative to happiness. It has also been incredible to see the work of the Wellbeing Team throughout this year, connecting with and supporting students in their personal and academic endeavours; as well as the Residential Life Team in assisting us to do our jobs in bringing some fun and relief from the monotony of lockdown-life.

Memories of an unusual year

My best memories of connecting with students this year are often from Grab and Go events, where, although students have not been allowed to stay and socialise, we mastered the act of ‘catching up’, all within the time it takes to make a toastie and I try my best to remember everyone’s names despite the short introductions made behind masks many weeks prior. I am so glad I had the opportunity to be a part of the RA team this year, as the fundamental importance of making connections in university was truly unambiguous, and a delight to help orchestrate.

If you have a story about making connections this year, we would love to hear it! Email the Development Weeks team.  

Categories
charity Degree Plus Development MEDIA Programme student success Student success stories volunteering

How to boost your CV and your happiness with charity and development work

Daniella Timperley, a second year Broadcast production student from Randalstown is an International Development intern with the charity Think Pacific. Here are her tops tips on getting into charity and development work as a student…

For some people, getting into charity work happens naturally and other people want to help but don’t know where to start. I’ll help you with that. As a volunteer for over seven years, I have encountered many ways that people can get involved in their communities and abroad. Here’s some steps you can follow to get started:

  1. Do a Google search

This may sound really simple and something you do on a daily basis, but it is as simple as having a look at what is available in your local community. Finding out what is accessible for you is important because in order to stay committed and connected to a voluntary project, it is best that it is easy to get to. Searching what is out there is great for inspiration on what you could possibly be a part of.

2. Find your passion 

Once you have done a Google search, see what those charities do and what causes/social issues they tackle. Is there any that resonate with you? If not, don’t worry you can research into the charities and pick one that you like the sound of. Shooting the charities an email and having that personal connection to a charity sometimes helps make that decision a little easier. 

            If you already have a cause that you are passionate about but there isn’t an organisation in your area that focuses on that, then why not start up your own foundation? I’m sure you’ve heard of the quote “be the change you want to see in the world” from Ghandi. Why not be that person to bring that service to your community? Make sure to define what way this charity will benefit the public and who you are targeting. 

3. How can you help?

After choosing a charity or cause that you feel passionate about contributing to, it’s best to start thinking about how you can be of help. You could have a skill that would be useful to a charity, such as cooking, that would be helpful in a homeless shelter to feed those in poverty, for example, or photography and writing skills that would help a charity create more of an online presence to bring in more donations and community engagement. 

If you feel money would benefit the cause of your choice more than your time, you could be a fundraiser for the charity. You could organise events that can be anything as small as a coffee morning or as extreme as an abseil or skydive. If it is a charity like a refuge, you could use the money you raise to buy supplies such as toys for kids or care package items to bring joy to the residents. You can even run a drive where your community could buy items and donate them to make an even greater impact.

Volunteering virtually

I have been making a difference abroad from the comfort of my own home through the virtual internship programme with Think Pacific. I have partnered with a Fijian organisation to create an awareness campaign for violence against women as an International Development intern. I create infographics for their social media and meeting handouts to provide key information on domestic violence. I get so much from the internship including:

  • Creating work that tackles real problems
  • Increasing my IQ and learn about Fiji’s fascinating culture 
  • Personal mentoring 
  • Endorsement for my work via LinkedIn, job references and a completion certificate 

I hope you now feel inspired to make a difference in your community or abroad. The rewarding feeling you get from helping others cannot be beaten. So, find your purpose and change the world!

Interested in volunteering at Queen’s? Contact Volunteer SU.

Did you know? Volunteering for at least 12 hours counts as one of the two extra-curricular activities needed to self-nominate for Degree Plus through the Combined Experience route. 

The deadline is 1 April.

Check eligibility and apply

Categories
Employers Film studies MEDIA Programme Student blogger

Top CV tips from a BBC Studios Talent Executive

Award-winning series producer and director Ceri Rowlands recently delivered a CV workshop, revealing her top tips to creating a successful CV. It’s scary to think that you may be the perfect candidate for a job but because your CV isn’t formatted correctly, employers will not offer an interview. Luckily, with the right tips and content, your CV is the ticket to your dream job. Remember – a CV should not be more than two sides of a page, so make every word count! Here are some top tips to perfect your CV.

Sell yourself

After including your name and contact details at the top of your CV, write a short paragraph that “briefly summarises who you are.” This introduction can include what your current job or project is, your career objectives, and also emphasise any “higher ambitions” for your future career. Through just three to five sentences, you can immediately grab the employer’s attention by conveying your passion and prove you are the right candidate for the job! 

List practical skills

This part is basically where employers see if you tick all the right boxes to fit the job role. When trying to get your foot into the door of film and production, highlight your technical skills. These may include using specific camera equipment, editing software, and sound operators. By listing these key skills, you are demonstrating your “awareness of production.” Also, do not underestimate the importance of stating if you have a “clean driving history.” This information is crucial when applying for roles, such as a runner, as travelling to production locations may be vital to the role. Additionally, providing details of your work experience proves the situations where you have developed your skills and abilities. Don’t forget to always have the job requirements in mind when writing this section! Tweak your experience details to suit the role!

Relate hobbies to the role

While a lot of job applicants may rely on high academic achievements to guarantee them their job, hobbies and interests actually tell the employer useful information! Make a list of what hobbies you enjoy and what interests you the most. Then, identify what skills you have developed through those part-time hobbies. Notice anything? By letting employers know that you volunteer at a children’s drama club, your willingness to give back to the community along with your leadership and teamwork skills are conveyed. This section of your CV should not be an extensive list, however, consider what couple of hobbies have “shaped your career goals” and win over the employer!

Include relevant links

The format and information for a CV in the creative industry is different from standard formats. When applying for production roles, your experience and skills are the key to your interview. Don’t be afraid to also link the employer any short features, showreels, or any other creative project that appropriately shows your talent! Ensure to set up alerts on BBC’s Careers Hub to never miss a fantastic career opportunity in film!

For more top tips on breaking into TV and Film, check out BBC Digital Cities.

Categories
Film studies graduation Linkedin MEDIA Programme Networking Pandemic Student blogger student success Student success stories

My Goals Before I Graduate

Student blogger Dara O’Donnell from our MEDIA programme shares her pre-graduation career game-plan, including leveraging the power of LinkedIn to make vital contacts.

As a final year Film Studies and Production student here at Queens, it has been a whirlwind to say the least and not how I expected to be partaking in my last year at university. For the most part, the switch to online learning was daunting and difficult to get to grips with, being in a practical field that relies on hands-on work and lots of group collaboration. Nevertheless, we adapted quickly and moved on. Personally, I look forward to the exciting times ahead, albeit uncertain, that is to come of final semester and graduation of 2021.

Facing the world of work

Before the pandemic, being a nearing graduate was just as nerve wracking an experience as it seems to me now. With levels of unemployment rising and general anticipation in the air about our future, it is easy to get lost in it. However, it is not all despair, there have been lots of promising opportunities presenting themselves for graduates, surrounding this new world of remote work, affording the chance for people to gain experiences of remote internships for global companies, without having to say those emotional goodbyes to friends and family.

Deciding my path

Like most graduates, I am not 100% clear on what path I want to take for my future career. What I do know is that it belongs somewhere within the creative industry. Therefore, in realising this and approaching the new year, I am taking it step by step to apply myself and achieve some goals before I graduate, setting myself up for the best possible future.

My goals

Some of these goals include; creating an engaging LinkedIn profile that will showcase my personality and ultimately attract potential employers and building a solid creative portfolio to advertise my creative skills. When restrictions lift, I am excited to get out there and film more projects and overall work to improve my creative ability, expanding skills and networking with other like-minded people in the field.

Even in these daunting times, I am optimistic and anxiously looking forward to the future and the wide and many possibilities that are presented after graduation.

Read more from Dara:

How leverage Queen’s online careers portal MyFuture.  

Categories
Asia Australia Canada Erasmus Europe Fairs Global Opportunities Go Global Study abroad Travel USA Work abroad

Five Amazing Places You Can Travel to From Queen’s

Go Global Week is almost upon us. To get you in the mood, we’ve rounded up five of the awe-inspiring places you can visit from Queen’s on a work or study abroad trip. Prepare to light up your ‘gram with #travel goals.

1.Canada 

You’ll need your camera at the ready in beautiful Canada

You can spend a semester or a year studying in Canada, just like Queen’s Land Use and Environmental Management student Stuart Best. 

“As a student in Canada, I did lots of interesting group projects, and there are so many good opportunities to network and develop, as well as making lots of Canadian friends!” 

Stuart with his Canadian friends on campus

Want more information on opportunities in Canada

2.USA

Start spreading the news…

Fancy sending a summer interning in New York? Project Children USA Internships are available in many fields ranging from law and politics, to medicine and engineering. Queen’s Law student Patrick Friel spent six weeks in the district office of Congressman Peter King

“Peter King made a huge contribution to the peace process in Northern Ireland and is still extremely interested in Irish affairs. My work mainly consisted of taking calls from constituents, helping them with the issues they were having with federal agencies and discussing any concerns that they had. I would like to thank Congressman King and everyone else in the office for making my internship incredibly enjoyable. I would also like to thank everyone from Project Children for giving me the opportunity to have an unforgettable summer!” 

Patrick with Congressman King

Want more information on opportunities in the USA

3.Asia

Want to explore Asia from Queen’s?

If you want to combine work experience with adventure then Generation UK China could be the programme for you. You can spend your summer interning in industry across China, like History student David Keenan who spent last summer in Shanghai. 

“For any student wanting to internationalise their career, and travel to an exotic country over the summer, I strongly urge you to consider the Generation UK – China Internship Programme!,” says David.

David exploring China

Want more information on opportunities in Asia

4. Europe

Spring time in Paris?

Erasmus Study & Work Programme has opportunities all over Europe. Law student Megan Edwards spent a semester studying at Pazmany Peter Catholic University (PPKE) in Budapest. “Studying in Budapest, Hungary as part of the Erasmus programme was the greatest experience of my life, she says.

Megan in Hungary

Want more information on opportunities in Europe

5. Australia

Fair dinkum

You can go as far afield as Australia from Queen’s and spend a year or a semester studying at the University of Newcastle in New South Wales. Check out their Instagram feed to see what your view of campus could look like!

Follow #YakMedia for a snapshot of campus life in New South Wales.

 If that has whetted your appetite for travel, don’t miss Go Global Week from 12-15 October. Register for the Go Global Fair here.